پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اصولی از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی
اصولی از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی
اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبيعی (جنگل ومرتع)
 
انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند. 
(متن كامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران)  

مجلس شورای اسلامی

چاپ | ارسال به ديگران  |