پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سيماي منابع طبيعي شهرستان ايرانشهر
سيماي منابع طبيعي شهرستان ايرانشهر

سیمای منابع طبیعی ایرانشهر

 

 شهرستان ایرانشهر با وسعت 200/3 هزار هکتار شامل 900/1 هزار هکتار مرتع از نوع خوب ، متوسط تا ضعیف که مراتع خوب آن مربوط به ارتفاعات کوه خضر بزمان و هامون جازموریان و به علت واقع شدن در دو ناحیه رویشی ایرانی تورانی و خلیج عمانی از عنا و تنوع گیاهی مناسبی برخوردار است . مجموع تولید مراتع حدود 90000 تن علوفه خشک می باشد. بیش از 2 میلیون هکتار از مساحت شهرستان جزء اراضی بیابانی است که شامل مراتع بیابانی و حدود 450 هزار هکتار شنزار فعال می­باشد که در پنج منطقه و کانون بحرانی فرسایش بادی شناسائی گردیده‏اند.

 همچنین درحدود یکصد هزار هکتار از عرصه شهرستان جنگل است که گونه‏های کهور و گز و کلیر تیپ غالب گیاهی را تشکیل می‏دهند. وضعیت توپوگرافی و اقلیمی شهرستان بستر مناسبی را جهت انجام فعالیتهای آبخیزداری فراهم نموده است اداره منابع طبیعی شهرستان در راستای اهداف سازمان و به منظور حفاظت ، احیاء ، اصلاح و بهره­برداری از جنگلها و مراتع هر سال با جذب و هزینه اعتبارات ملی و استانی اقداماتی را به انجام می‏رساند که برخی از پروژه‏های شاخص عبارتند از :

1- بیابانزدائی و تثبیت شن با اجرای پروژه‏های مالچ پاشی و نهالکاری و کشت قلمه ، در شمال بمپور که یکی از کانونهای بحرانی فرسایش بادی با درجه اهمیت و اولویت اجرائی 98% می‏باشد سطحی بالغ بر 11 هزار هکتار تحت عملیات فوق قرارگرفته و ماسه‏های بادی تثبیت گردیده‏اند.

2- اجرای پروژه مدیریت هرز آبها : در مناطق دشتی و محلی که ترانزیت و رسوب ماسه‏های بادی صورت می‏گیرد با احداث بندهای کوتاه که به شکل هلالی و ارتفاع کمتر از 2 متر احداث می‏شوند پس از آبگیری بندها نسبت به کشت بذر و غرس قلمه اقدام می‏گردد. پروژه مذکور در شهرستان ایرانشهر به علت هزینه پایین اجرا و ایجاد پوشش گیاهی پایدار و نقش موثر در احیاء رویشگاه کهور محلی یکی از پروژه‏های کار­آمد و مناسب محسوب می‏گردد.

3- اجرای عملیات آبخیزداری به منظور کنترل سیل و حفاظت خاک از طریق احداث پشته و بندهای خاکی ، بندهای سنگ ملاتی و گابیونی .

4- اجرای پروژه مدیریت چرا : به منظور ساماندهی چرای دام در مرتع و از طریق واگذاری پروژه به کارشناسان فارغ التحصیل و بیکار رشته‏های مرتبط که عضو سازمان نظام مهندسی کشاوزری و منابع طبیعی می‏باشند و ضمن کنترل ورود خروج دام در مرتع ، زمان مناسب و متناسب با آمادگی پوشش گیاهی جهت ورود دام و میزان چرای مجاز مورد توجه قرار می‏گیرد. این اقدام مدیریت مرتع را علمی­تر و کارآمدتر خواهد نمود.

 

 

5- زراعت چوب : شرایط مناسب آب و هوائی و استعداد برجسته شهرستان درایجاد مزارع چوب و سازگاری و رشد سریع گونه اکالیپتوس باعث گردیده که زمینه‏های حرکتی جدی در جهت کشت گونه اکالیپتوس و تولید چوب آغاز گردد. لازم به ذکر است که زراعت چوب از پروژه‏های پربازده و کاملاً اقتصادی است بطوریکه پس از گذشت 6 سال از زمان کشت نهال قابل بهره­برداریست.

6- پروژه حفاظت از منابع طبیعی و انفال : به منظور حفاظت و صیانت از منابع پایه شامل جنگلها ، مراتع و پوشش گیاهی و حراست از انفال با استفاده از جذب نیروی قرقبان بخش خصوصی ضمن جلوگیری از قطع و ریشه‏کنی درختان و بوته‏ها و هماتت از تصرف و تخریب اراضی نسبت به معرفی متصرفین به مراجع قضائی پیگیری و اقدام گردد. عملکرد فیزیکی شهرستان ایرانشهر در طول سالهای 85 و 86 که با جذب و هزینه اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان صورت گرفته به شرح ذیل می‏باشد.

 

عملکرد پروژه‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد بیابانزدائی سال 85

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

مالچ پاشی

نهالکاری

مراقبت و نگهداری

مدیریت هرز آب

حفاظت و قرق

هکتار

هکتار

هکتار

مترمکعب

هکتار

870

220

550

213000

4680

بمپور

بمپور

بمپور

بمپور- سانگ

بمپور

2100 میلیون ریال خشکسالی

579216 میلیون ریال استانی

 

واحد بیابانزدائی سال 86

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

مراقبت و نگهداری

مدیریت هرز آب

تولید نهال گلدانی

حفاظت و قرق

هکتار

مترمکعب

اصله

هکتار

800

189600

60000

3000

بمپور

شندوکان

بمپور

بمپور

3525 میلیون ریال استانی

2500 میلیون ریال دودرصد درآمد نفتی

 


 

 

 

 

عملکرد پروژه‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد حقوقی                                                           سال 85                                     سال 86

نام پروژه

تعداد- فقره – پرونده

تعداد- فقره - پرونده

تخریب و تصرف اراضی ملی

121

10

دادخواست و لوایح تنظیم شده

8

41

شرکت درجلسات دادگاه

9

77

احکام صادره له سازمان

61

68

احکام صادره علیه سازمان

22

47

اعتراض به آراء صادره

14

35

قرارکارشناسی و معاینه محلی

5

18

تقاضای صدور اجرائیه

32

1

شرکت درجلسات و کمیسیون بند 49

-

-

شرکت درجلسات و شوراها

38

2

شکایات واصله

13

-

شکایات رسیدگی شده

13

-

پاسخگوئی به استعلامات واصله

22

8

پیگیری پرونده ها در مراجع قضایی

80

78

اظهار نظر و مشورت حقوقی صادره

1700

2

دعوی تصرف عدوانی

-

15

قطع اشجار

-

1

قاچاق محصولات جنگلی

-

1

مطالبه خسارت وارد شده به منابع طبیعی

-

1

ابطال رای کمیسیون

-

3

 

 

 

 

 

عملکرد پروژه‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد جنگل کاری سال 85

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

تولید نهال گلدانی

تعمیر نهالستان ( دیوارکشی)

بادشکن حاشیه مزارع

اصله

متر

هکتار

183000

100

370

بمپور

بمپور

بمپور

600000 هزار ریال استانی

 

واحد جنگل کاری سال 86

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

تولید نهال

دیوارکشی نهالستان

مراقبت و نگهداری

اصله

متر

هکتار

183000

75

2

بمپور

بمپور

کیلومتر5 دوراهی

660000 هزار ریال استانی

 

عملکرد پروژه‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد حفاظت و حمایت سال 85 نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

تخلفات تنظیم شده

جذب نیروی حفاظتی بخش خصوصی

فقره

نفر

122 فقره پرونده

6

-

-

46800 هزار ریال استانی

 

واحد حفاظت و حمایت سال 86

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

تخلفات تنظیم شده

جذب نیروی حفاظتی بخش خصوصی

فقره

نفر

35 فقره پرونده

8

-

-

216000 هزار ریال استانی

 

 

 

 

 

عملکرد پروژه‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد آبخیزداری سال 85

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

احداث بند گابیونی

احداث بند سنگی ملاتی

مترمکعب

مترمکعب

57/2291

5/2566

سرکهوران

سرکهوران

3800 میلیون ریال

احداث بند خاکی

احداث بند سنگی ملاتی

مترمکعب

مترمکعب

8/50224

250

بزپیران

یزپیران

500000000 ریال

احداث بند خاکی

احداث بند سنگی ملاتی

مترمکعب

مترمکعب

12/30001

25/302

نوک آباد سرهنگ

360000000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

1800

دره آهو

8000000 ریال

احداث بند خاکی

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

مترمکعب

34300

130

ابتر

340000000 ریال

احداث بند خاکی

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

مترمکعب

25170

120

دامن

260000000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

1175

هودیان

500000000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

6/3054

بزمان

1200000000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

6/1593

اله آباد نایگون

750000000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

1760

همونت

750000000 ریال

احداث بند گابیونی

احداث بند بتونی

احداث بند سنگی وملاتی

مترمکعب

مترمکعب

مترمکعب

760

100

121

سرکهوران

50000000 ریال

واحد آبخیزداری سال 86

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

احداث بند خاکی

احداث بند سنگی ملاتی

احداث بند گابیونی

مترمکعب

مترمکعب

مترمکعب

9/37097

4/930

700

ابتر

بزمان

بزمان

455500000 ریال

29022000 ریال

293300000 ریال

احداث بند سنگی وملاتی

احداث بند گابیونی

مترمکعب

مترمکعب

4620

400

سرکهوران

سرکهوران

300 میلیون ریال

 

عملکرد پروژه ‏های اجرائی منابع طبیعی ایرانشهر

واحد ممیزی اراضی سال 85 

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

اجرای مقررات ماده 13 و 39

اخذ سند مالکیت

هکتار

هکتار

500000

500000

سطح شهرستان

سطح شهرستان

151000 هزار ریال ملی

 

واحد ممیزی اراضی سال 86 

نام پروژه

واحد

حجم عملیات

محل اجرا

میزان اعتبارات

اجرای مقررات مده 13 و 39

اخذ سند مالکیت

هکتار

هکتار

400000

400000

سطح شهرستان

سطح شهرستان

105000 هزار ریال ملی

 

چاپ | ارسال به ديگران  |