طوفان شن
طوفان شن در سیستان زندگی مردم را مختل کرده است.