خشکسالی
ادامه روند خشکسالی در سیستان مزید بر طوفانهای شن، زندگی مرتعداران در سیستان را با بحران کم آبی مواجه نموده است.